Chuen |
Bronze Holy Tree (三星堆青銅神樹), Sanxingdui Museum, Sichuan, CN